falkoner: (Default)
[personal profile] falkoner
Виграють зорі пророчі,
В лісі тіні-поторочі...
Чорний ворон примружує очі –
Йде орда протиночі.
Вона палить моє серце,
Вона труїть мою душу.
То ж за край рідний стати я мушу
У кривавому герці!

Вперше цей пост я написав в 2012 році. Сьогодні я хотів би його повторити. Не копіпастю, бо лінки на фото в старому пості давно померли.
І так , мій прадід був інвалідом війни.З купою медалей і орденів. Я ніколи не бачив його ходячим. А ще я його дуже боявся. Зараз жалкую, що так і не поговорив з ним зовсім, він помер, коли мені було 8 років. Проте бабуся казала, що він дуже не любив говорити про війну. От зовсім. Бо він її пережив.

__________________

Як би ти не відносився до 9 травня просто не плутай

Мало, хто знає, що на острові Валаам, Карелія, знаходився інтернат для інвалідів Великої вітчизняної війни.
Це було дуже страшне місце, в якому жили люди, від яких війна залишила одні обрубки.
У 1952, коли в старих монастирських будівлях організували будинок-інтернат для інвалідів війни, там не було ніяких умов для життя. Туди висилати особливо " потворних" інвалідів, щоб вони не псували красиву картинку в столиці "соціалістичного раю"
Багато людей спилися, багато хто помер, багато жили в нелюдських стражданнях.
У 1974 році художник Геннадій Добров вирішив намалювати портрет кожного бідолахи, який на той час жив на Валаамі.
В 1980м він закінчив останній, сороковий портрет.

gennadiy-dobrov-01.jpg

gennadiy-dobrov-02.jpg

gennadiy-dobrov-03.jpg

gennadiy-dobrov-04.jpg

gennadiy-dobrov-05.jpg

gennadiy-dobrov-06.jpg

gennadiy-dobrov-07.jpg

gennadiy-dobrov-08.jpg

gennadiy-dobrov-09.jpg

gennadiy-dobrov-10.jpg

gennadiy-dobrov-11.jpg

gennadiy-dobrov-12.jpg

gennadiy-dobrov-13.jpg

gennadiy-dobrov-14.jpg

gennadiy-dobrov-15.jpg

gennadiy-dobrov-16.jpg

gennadiy-dobrov-18.jpg

gennadiy-dobrov-19.jpg

gennadiy-dobrov-20.jpg

gennadiy-dobrov-21.jpg

gennadiy-dobrov-22.jpg


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

falkoner: (Default)
falkoner

October 2017

M T W T F S S
      1
2 3 45 678
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 2122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Page generated Sunday, 22 October 2017 02:56
Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags